Which version would you like to use? 
Terma Perkhidmatan Emel

Perkhidmatan emel disediakan kepada semua pengguna Perbendaharaan adalah tertakluk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil 1/2003 dan Polisi ICT Perbendaharaan.

Sehubungan dengan itu, semua pengguna adalah tertakluk kepada terma-terma perkhidmatan tersebut yang boleh dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa tanpa notis kepada pengguna. Pengguna adalah:

  • Bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan dan kerahsiaan katalaluan atau akaun masing-masing pada setiap masa.

  • Pengguna perlu memaklumkan segera kepada pmel@treasury.gov.my sekiranya wujud sebarang kebocoran, penyalahgunaan atau penyamaran katalaluan, atau sebarang pelanggaran keselamatan.

  • Memastikan logout dari akaun pada akhir setiap sesi.

Di bawah sebarang keadaan dan tanpa notis, Perbendaharaan berhak menamatkan sebarang akaun dan capaian ke atas sistem emel sekiranya berlaku penyalahgunaan dan pelanggaran terma-terma perkhidmatan. Ini bagi menjamin kebolehsediaan pada setiap masa dan kelancaran serta keselamatan sistem e-mel sentiasa terjamin.Dengan menggunakan sistem emel ini, bermakna anda telah bersetuju dengan terma-terma perkhidmatan di atas.

Copyright © 2010 Perbendaharaan Malaysia